لطفاً قبل از انجام نمونه‌گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

•    بیمار می‌بایست یک ساعت قبل از انجام نمونه‌گیری حفره دهانی خود را با آب کاملا شستشو دهد و حداقل یک ساعت منتظر بماند، برای شروع نمونه‌گیری 10ml سرم فیزیولوژی استریل رادرون حفره ریخته و با حرکات آرواره و… سرم فیزیولوژی را درون حفره دهانی به‌ حرکت درمی آورد و حداقل 5 دقیقه تحمل گردد و مایع درون حفره دهانی داخل یک ظرف استریل مثلا فالکون با ظرفیت 50 میلی متر تخلیه می‌گردد. ومجددا مرحله اول تا 5 بار تکرار شود تا حجم کافی نمونه داخل فالکون بدست آید، بلافاصله نمونه گرفته شده جهت انجام کار نمونه منتقل شود.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.