نمونه‌گیری از مجرای تناسلی به جهت تشخیص عوامل عفونی مثل باکتری و قارچ صورت می‌گیرد بنابراین توجه به نکات زیر می‌تواند کمک کننده باشد:

•    روز و زمانی را برای نمونه‌گیری انتخاب فرمائید که در آن زمان ترشح چرکی و… از مجرا وجود داشته باشد در غیر اینصورت مطابق توصیه پزشک معالج اقدام نمائید.
•    حداقل 5 روز قبل از نمونه‌گیری از مصرف آنتی بیوتیک خودداری فرمائید.(مگر مطابق دستور پزشک باشد.)
•    حداقل 3 روز قبل از انجام نمونه‌گیری از مصرف کرم واژینال یا مانند آن خودداری فرمائید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.