لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

•    مشخصات ثبت شده بر روی برچسب نمونه را کنترل نمایید تا صحیح باشد.
•    نمونه صبحگاهی بهتر است و ترجیحا ناشتا باشید.
•    بهتر است بیمار ناشتا باشد. لازم است قبل از گرفتن خلط، دهان چند بار با آب معمولی شسته شود . درب ظرف را باز کرده نفس عمیقی را از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس کنید و با سرفه عمیق خلط خود را در ظرف مربوطه تخلیه نمایید. سعی شود خلط با آب دهان مخلوط نگردد و یا آب دهان به جای خلط داده نشود (آب دهان شفاف و رقیق است ولی خلط چسبندگی دارد.)
•    در صورتیکه نتوانید با سرفه کردن برای انجام آزمایش نمونه خلط بدهید سر خود را روی بخار آب گرفته استنشاق نموده یا با آب نمک رقیق غرغره نمایید تا خلط بیاید.
•    چنانچه نمونه‌گیری در منزل انجام شود نمونه را پس از جمع آوری در یخچال قرار دهید و در کمتر از یک‌ساعت به آزمایشگاه برسانید.
•    در مورد نمونه‌های چند نوبته هرروز یک نوبت انجام شود و پس ازجمع آوری در یخچال قرار گیرد. هرنمونه در کمتر از یکساعت و به دور از گرما به آزمایشگاه برسد.
•    نمونه را از گرما و نور مستقیم آفتاب در زمان حمل دور نگه دارید.
•    حجم نمونه باید حداقل (5-3)میلی لیتر باشد.
•    اگر در حال مصرف داروی خاصی هستید آزمایشگاه را مطلع سازید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.