لطفاً قبل ازانجام نمونه‌گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

•    مشخصات ثبت شده بر روی برچسب نمونه را کنترل نمایید تا صحیح باشد.
•    یک عدد لام شیشه ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه‌‎گیری تحویل بگیرید.
•    با توجه به اینکه این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی (کرمک) به‌وسیله مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت می‌گیرد و از آنجائیکه این کرم شب هنگام درنواحی اطراف مقعد تخم ریزی می کند نمونه‌گیری را صبح وقبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید .
•    دست‌های خود رابا آب وصابون بشوئید.
•    یک قطعه نوار چسب اسکاچ به طول 10 سانتی متر بریده ودو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.
•    بیمار را بر روی شکم خوابانده وبااستفاده از کمک فرد دیگر چسب رابطور کامل برروی چین های مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس جدا کنید.
•    عمل فوق را مکرراً در دور تا دور چین مخاطی مقعد انجام دهید.
•    درآخر چسب را بر روی لام شیشه ای چسبانده و به آزمایشگاه تحویل دهید.
•     اگر از داروی خاصی استفاده می‌کنید آزمایشگاه را مطلع سازید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت ودقت آزمایش خواهد شد.