لطفاً قبل از انجام نمونه‌گیری موارد زیر را مطالعه فرمائید:

برای انجام آزمایش قند دوساعته، دو نوبت خونگیری به عمل خواهد آمد.
خواهشمند است برای بدست آوردن نتایج بهتر موارد زیر را که براساس توصیه وزارت بهداشت و درمان ایران و انجمن دیابت تنظیم شده است، مراعات فرمایید.

•    چند روز قبل از انجام آزمایش، رژیم غذایی متعادل از لحاظ کربوهیدرات (حدودا محتوی 100گرم کربوهیدرات در روز مطابق شکل داشته باشید.)
•    صبح انجام آزمایش 8-12 ساعت ناشتا باشید.
•    توصیه می‌گردد، نمونه‌گیری را قبل از ساعت 10صبح شروع کنید.
•    بهتر است که در تمام مدت انجام آزمایش در محل آزمایشگاه حضور داشته باشید. لذا توصیه می‌شود صبحانه معمول خود را به‌همراه داشته (حاوی حدود75 گرم کربوهیدرات) و پس از خونگیری اول، صبحانه خود را میل بفرمایید و ساعت شروع آن را یادداشت فرمایید.
•    2ساعت پس از زمان شروع صبحانه، نمونه‌گیری دوم ازشما انجام خواهد شد.
•    توصیه می‌شود از خوردن، آشامیدن وسیگار کشیدن در تمام مدت انجام آزمایش خودداری فرمایید.
•    در صورت نیاز فقط آب می‌توانید میل فرمایید.
•    در روز انجام آزمایش در حین 2 ساعت آمادگی، از انجام ورزش سنگین و هرگونه فعالیت بدنی غیر معمول خودداری نمایید.
•    درصورتیکه درحال مصرف دارو هستید، قبل از آزمایش با پزشک خود مشورت فرمایید.
•    چنانچه از دارویی استفاده می‌نمایید قبل از خونگیری، فرد خونگیر را مطلع فرمایید.

توجه شما به نکات یادشده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.